Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE z siedzibą w Lublinie przy ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin, Lubelskie (dalej także: „GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE”).

Można skontaktować się z Eureka INZ w następujący sposób:

 1. listownie: GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin, Lubelskie,

 2. mailowo: eurekainz@eurekainz.pl

 1. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną do Eureka INZ za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na jej stronie internetowej pod adresem www.eurekainz.pl lub/oraz udzielenia odpowiedzi na zawarte tam zapytanie prawne, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 Nr 16, poz.124 z późniejszymi zmianami).

 1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

  1. wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych,

  2. dostępu do Pani/Pana* danych osobowych,

  3. żądania sprostowania Pani/Pana* danych osobowych;

  4. żądania usunięcia Pani/Pana* danych osobowych;

  5. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana* danych osobowych;

  6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych,

  7. przenoszenia Pani/Pana* danych osobowych, tj. prawo otrzymania od GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE Pani/Pana* danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan* przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE przesłała te dane do innego administratora. Jednakże Eureka INZ zrobi to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu* tylko co do tych danych, które GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem* lub na podstawie Pani/Pana* zgody.

 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić realizację celu, o którym mowa w pkt. 2 niniejszej Polityki.

 1. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

  Zgodę można wycofać poprzez przesłanie Pani/Pana* oświadczenia w sposób wskazany w pkt. 1 niniejszej Polityki.

 1. Przysługuje Pani/Panu* także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NOTA PRAWNA

1. Administratorem i właścicielem strony www.eurekainz.pl jest GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE z siedzibą w ul. Mariana Rapackiego 19, 20-150 Lublin, Lubelskie

2. Wszelkie materiały, w tym w szczególności: treści słowne i graficzne oraz zdjęcia tam zawarte, jak również sama strona internetowa jako całość podlega ochronie prawnej przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019, poz. 1231 z póź. zm.). Prawa autorskie lub prawa z umowy licencyjnej do tych materiałów przysługują wyłącznie GÓŹDŹ JAN EUREKA GRUPA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE.

3. Wszelkie materiały zawarte na tej stronie, jak również sama strona jako całość ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.